Privacy Policy

1. Introductie

Bij de inschrijving als lid bij Tanoshimi Sport wordt om persoonsgegevens gevraagd. Berend van der Wiel is verantwoordelijk voor de gegevens verwerking. In dit privacy statement wordt aangegeven hoe Tanoshimi Sport persoonsgegevens verzameld en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.

Tanoshimi Sport zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Tanoshimi Sport verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van Tanoshimi Sport worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door Tanoshimi Sport verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan Tanoshimi Sport ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op inschrijfformulieren van Tanoshimi Sport, dan wel doordat u deze op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens). 

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

Tanoshimi Sport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om contact met u te kunnen opnemen;
  • om u informatie te sturen over de judolessen, activiteiten en voor het toezenden van de nieuwsbrief;
  • het faciliteren en bevorderen van judolessen en van deelname aan judowedstrijden;
  • het organiseren van judotoernooien;
  • het bijhouden van uitslagen, standen en vorderingen van judoka’s;
  • het bijhouden van een ledenadministratie;
  • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
  • reclame over Tanoshimi Sport (informatiefolders en gebruik van digitale media);
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Geen commercieel gebruik

Tanoshimi Sport zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Tanoshimi Sport kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Tanoshimi Sport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Tanoshimi Sport neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van Tanoshimi Sport kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. Tanoshimi Sport is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. Tanoshimi Sport raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van Tanoshimi Sport kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. Tanoshimi Sport is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies. 

7. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het Tanoshimi Sport. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Tanoshimi Sport behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. De laatste versie staat op de website. De datum van de laatste wijziging staat onderaan dit statement.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot Tanoshimi Sport.

Scroll naar boven